İTHALAT HİZMETLERİMİZ
Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla beraber yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yetkisi olan kişiler ortaklıkları ithalat işlemleri yürütebilirler.

Tacir olmayan gerçek kişiler özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.

İthalat Rejim Kararı 5. Madde” kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınaî ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde alınan önlemlerin dışındaki malların ithali serbesttir.” Hükmünü içermektedir.